REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI MEDICAL ASSISTANCE

§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostaną niniejsze pojęcie pisane dużą literą należy przez nie rozumieć:

 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki świadczenia Usługi;
 • Usługodawca – Przemysław Śmiełowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Medcam Assistance Przemysław Śmiełowski, z siedzibą w Krakowie, os. Ogrodowe 4 lok. 14, 31-915 Kraków, wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000188234, NIP: 6781369452, REGON: 350891090; Dane kontaktowe Usługodawcy: a) adres do korespondencji: ul. Mrozowa 31a/216, 31-752 Kraków, b) e-mail: assistance@medcam.pl, c) numer telefonu: 502420999;
 • Serwis – podstrona zlokalizowana pod adresem medcam.pl/payment, w ramach serwisu internetowego medcam.pl prowadzonego przez Usługodawcę;
 • Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Serwisu lub składająca Zamówienie;
 • Opłata – opłata należna za zamówione przez Klienta usługi;
 • Płatność on-line – płatność poprzez platformę DotPay za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, na podstawie regulaminu usług dostępnego w serwisie dotpay.pl. Płatność może być dokonana w następujących walutach: PLN, EUR, USD;
 • Faktura/Faktura korygująca (w przypadku uznawanych reklamacji) – faktury w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług. Usługodawca będzie posługiwał się fakturami elektronicznymi, które będą dostarczane przez Usługodawcę elektronicznie poprzez przesłanie ich w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zamówieniu;
 • Oferta – oferta świadczenia Usług przesłana Klientowi przez Usługodawcę w formie elektronicznej;
 • Zamówienie – odpowiedź Klienta na Ofertę;
 • Personel medyczny – osoby posiadająca wiedzę z zakresu medycyny oraz odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego;
 • Wizyta – konsultacja medyczna udzielana przez Personel medyczny, regulowana przez właściwe przepisy;
 • Transport – transport medyczny wskazany przez Usługodawcę w Ofercie;
 • Usługi – usługi medical assistance świadczone przez Usługodawcę, polegające na wsparciu w rezerwacji Wizyty lub w organizacji Transportu dla Klienta;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025);
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu i składająca Zamówienie;
 • Call Center – dostępne dla Klientów narzędzie do komunikowania się z Usługodawcą w czasie rzeczywistym pod numerem telefonu: 502 420 999. Kontakt telefoniczny z Call Center jest możliwy przez całą dobę;
 • Przerwa – czasowe zaprzestanie pracy Serwisu albo jego poszczególnych podstron lub funkcji, które będzie potrzebne ze względów technicznych m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Serwisu;
 • Siła Wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Usługodawca i Klient nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe.
   

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki świadczenia Usług, w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu, sposób i warunki składania Zamówień, zawierania Umów, dokonywania płatności oraz składania reklamacji.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na terenie Polski.
 3. Usługi mają charakter odpłatny. Wysokość odpłatności określa Oferta.
 4. Usługodawca świadczy Usługi i zawiera Umowy w języku polskim oraz w języku angielskim.

 
§3. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU

 1. W celu korzystania ze Serwisu Klient powinien dysponować następującym wyposażeniem:
  • komputer połączony z Internetem i posiadający oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;
  • aktywne konto e-mail.
 2. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na normalne korzystanie z Serwisu Usługodawca poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie w Serwisie.
 3. W sytuacji awarii Serwisu Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonalności Serwisu.
   

§4.  OFERTA

 1. W celu uzyskania Oferty Klient kontaktuje z Usługodawcą za pośrednictwem Call Center. W trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub SMS-owej Klient:
  • podaje następujące dane:
 2. imię i nazwisko;
 3. e-mail;
 4. adres miejsca udzielenia usługi w przypadku wizyt domowej;
 5. numer kontaktowy;
  • opisuje zaistniałą sytuację oraz informuję z jakiego rodzaju usługi chciałby skorzystać.
 6. Po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub SMS-owej wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Usługodawca przygotowuje dla Klienta Ofertę. Oferta jest przesyłana na adres e-mial podany przez Klienta lub w wiadomości sms na numer telefonu Klienta.
 7. Przed złożeniem oferty Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta.
 8. Oferta zawiera m.in informacje o należnej Opłacie, miejscu i terminie udzielania świadczeń, a także link do Serwisu umożliwiający złożenie Zamówienia i dokonanie Płatności on-line oraz Regulamin lub link do Regulaminu.

 

§5.  ZAMÓWIENIE

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient korzysta z linku przesłanego przez Usługodawcę w Ofercie.
 2. Po kliknięciu w przesłany link, Klient zostaje skierowany na stronę Serwisu, na której wypełnienia formularz. Formularz obejmuje m.in. odpowiednie oświadczenia i zgody.
 3. Złożenie Zamówienia możliwe jest po potwierdzeniu zapoznania się i po zaakceptowaniu Regulaminu.

 

§6.  UMOWA

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przesłania Zamówienia do Usługodawcy, co następuje po kliknięcie przycisku do wygenerowania Płatności on-line.
 2. W przypadku, gdy Klient nie dokona Płatności on-line w czasie wskazanym przez platformę DotPay (tj. do czasu wygaśnięcia sesji), Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku gdy Umowa ulegnie rozwiązaniu, w celu ponownego jej zawarcia konieczne jest wykonanie czynności opisanych w paragrafach poprzedzających.
 3. Po zawarciu Umowy Klient jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty poprzez Płatność on-line.
 4. W przypadku prawidłowego dokonania płatności, Klient otrzymuje, na podany adres e-mail, potwierdzenie dokonania Płatności wraz z Fakturą.
   

§7.  REALIZACJA UMOWY

 1. Po dokonaniu przez Klienta Opłaty, Usługodawca umawia Wizytę lub organizuje Transport.
 2. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu dokonania rezerwacji Wizyty/organizacji Transportu w taki sposób, aby odbyły się one nie później niż w terminie wskazanym w Ofercie.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Klient niezwłocznie otrzymuje 100% zwrot Opłaty środków na kartę lub konto, z którego została wykonana płatność.
 4. W przypadku odwołania Wizyty przez Usługodawcę z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca zaproponuje inny termin Wizyty lub zwróci Opłatę w całości.
 5. Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia żadnych dodatkowych opłat za zamówione świadczenia poza Opłatą.
   

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Przed wykonaniem Usługi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (dokonał rezerwacji Wizyty lub zorganizował Transport dla Klienta) za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta Opłaty.
 4. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe, a Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów.
 5. Zwrot płatności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastąpi niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty przy zawarciu Umowy, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Konsument składając oświadczenie o odstąpieniu do Umowy, może skorzystać ze wzoru o treści:

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Medcam Assistance z siedzibą w Krakowie, os. Ogrodowe 4 lok. 14, 31-915 Kraków, adres e-mail: …………………………………, telefon: …………………………………

  Ja/My . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczenie następujących Usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . numer Zamówienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Imię i nazwisko Klienta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Adres Klienta(-ów)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

  Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

 7. Skorzystanie przez Konsumenta ze wzoru wskazanego w ust. 6 (www.medcam.pl/claims) niniejszego paragrafu nie jest obowiązkowe.
 8. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia od Umowy w drodze korespondencji elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail claims@medcam.pl, w treści wiadomości bądź w załączeniu do niej jako skan podpisanego oświadczenia, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail).
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
   

§9.  REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie reklamacji Usługi możliwe jest na adres Usługodawcy – Medcam Assistance z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 31a/216, 31-752 Kraków, bądź na adres poczty elektronicznej claims@medcam.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, adres email oraz opis sprawy.
 3. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
   

§10. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym Konsument:
  • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.
   

§11. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Klientowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub obyczajności, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Usługodawcy.
 3. Właścicielem praw do Serwisu, w tym praw autorskich jest Usługodawca. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne strony www Serwisu, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Usługodawca.
 4. Kopiowanie przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Usługodawcy.
   

§12. ZAGROŻENIA

 1. Klient, tak jak każdy inny użytkownik Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta.
 3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.
   

§13.  ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:
  • zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Serwisu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
  • wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;
  • Siły Wyższej;
  • zmian formalnych lub organizacyjnych Usługodawcy mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu lub poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres wskazany przez Klientów, w przypadku Klientów, których obowiązuje Umowa z Usługodawcą.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
   

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dla celów wykonania Regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.